Menu
EUR
De PONTIS is nu beschikbaar voor de SONOS Era 100. Klik hier om te bekijken.
  • Gratis Wereldwijde Verzending bij bestellingen vanaf €500 - Meer winkelen, meer besparen!
  • Wereldwijde Snelle Verzending en betrouwbare levering, rechtstreeks naar uw deur!
  • Word een Track Rail Solutions Dealer, profiteer van Exclusieve Kortingen!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Track Rail Solutions te Leiderdorp.

Artikel 1 DEFINITIES
1.1 Onder “wederpartij” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie Track Rail Solutions haar aanbiedingen richt, alsmede degene die zijn aanbiedingen aan Track Rail Solutions richt dan wel een opdracht aan haar verstrekt, c.q. degene met wie Track Rail Solutions een overeenkomst is aangegaan.

1.2 Onder “product” of “zaak” dient te worden verstaan: Alle zaken die met toe passing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd.
1.3 Onder “ter plaatse bij Track Rail Solutions” dient te worden verstaan: de magazijnen c.q. kantoorruimte van Track Rail Solutions te Leiderdorp.
1.4 Voorzover mogelijk zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de diensten die Track Rail Solutions in verband met de zaak voor de wederpartij verricht, zoals het installeren ervan.

Artikel 2 DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Track Rail Solutions, aan Track Rail Solutions verstrekte opdrachten en door Track Rail Solutions gesloten overeenkomsten.
2.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten genoemd onder 2.1.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Track Rail Solutions slechts indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door Track Rail Solutions zijn bevestigd.

Artikel 3 AANBOD EN AANVAARDING
3.1 Alle aanbiedingen, brochures, offertes en prijsopgaven van Track Rail Solutions zijn vrijblijvend en binden Track Rail Solutions niet. Een schriftelijke offerte is geldig voor de daarin genoemde termijn en bij gebreke daarvan gedurende een termijn van 30 dagen.
3.2 Alle gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven doch zij zijn slechts bindend voor zover Track Rail Solutions de juistheid ervan expliciet schriftelijk heeft gegarandeerd.
3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een aanbod van Track Rail Solutions door de wederpartij binnen de onder 3.1 genoemde termijn schriftelijk wordt aanvaard. Track Rail Solutions behoudt zich echter het recht voor haar aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen. Bij mondelinge aanvaarding van een aanbod door de wederpartij en wanneer de wederpartij een aanbod doet en/of opdracht geeft, komt de overeenkomst slechts tot stand indien Track Rail Solutions daaraan gevolg geeft door feitelijk te beginnen met de uitvoering ervan dan wel schriftelijk de overeenkomst te bevestigen c.q. het aanbod te aanvaarden.
3.4 Wanneer een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en een verwerping van het gehele aanbod van Track Rail Solutions, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

Artikel 4 PRIJS
4.1 De door Track Rail Solutions opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten.
4.2 De door Track Rail Solutions met de wederpartij overeengekomen prijzen kunnen na het aangaan van de overeenkomst worden verhoogd, indien Track Rail Solutions voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst door haar toeleverancier is geconfronteerd met een prijsverhoging, of zich andere prijsverhogende omstandigheden hebben voorgedaan. Wanneer de prijsverhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs, kan de wederpartij de overeenkomst ten aanzien van de in prijs verhoogde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging schriftelijk ontbinden.
4.3 Prijsverhogingen, voortvloeiende uit op verzoek van de wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de aanvankelijk gesloten overeenkomst, worden doorberekend aan de wederpartij.
4.4 Normale standaardemballage is in de prijs inbegrepen; speciale verpakkingen worden door Track Rail Solutions tegen kostprijs afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5 LEVERING
5.1 Opgegeven levertijden en/of opleveringsdata geven slechts een indicatie van het werkelijke tijdstip van levering en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient Track Rail Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. In geval van ontbinding wegens vertraging bij de levering heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, anders dan restitutie van hetgeen terzake van de overeenkomst reeds aan Track Rail Solutions is betaald.
5.2 Aflevering bij de wederpartij geschiedt franco binnen Nederland indien de order vermeld op de factuur groter is dan € 300,— (exclusief B.T.W.), ten zij schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten van transport met betrekking tot leveranties buiten Nederland zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De kosten van installatie van de zaak zijn altijd voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Aflevering geschiedt op de met de wederpartij afgesproken plaats en op de door Track Rail Solutions vastgestelde tijdstippen, die door Track Rail Solutions aan de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op het vastgestelde aflevering tijdstip op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit vloeiende kosten aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
5.4 Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de zaak door Track Rail Solutions nog niet overgedragen.
5.5 Track Rail Solutions heeft het recht de zaak in gedeelten te leveren, welke deelleveranties door haar afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
5.6 Levering van orders kleiner dan € 300,— (exclusief B.T.W.) geschiedt door afhaling ter plaatse bij Track Rail Solutions, binnen 7 dagen na de schriftelijke of telefonische kennisgeving door Track Rail Solutions dat de zaak voor de wederpartij ter beschikking staat, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Wordt de zaak binnen genoemde termijn niet afgehaald, dan is Track Rail Solutions vrij de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van Track Rail Solutions schadevergoeding te vorderen. Track Rail Solutions kan de wederpartij (redelijke) opslagkosten in rekening brengen, wanneer zij de zaak niet binnen de termijn van 7 dagen afhaalt.
5.7 Het risico van waardevermindering of tenietgaan van de door Track Rail Solutions aan de wederpartij te leveren zaak is voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van kennisgeving aan de wederpartij dat het gekochte voor hem ter beschikking staat.
5.8 Indien de wederpartij, in afwijking van 5.6, met Track Rail Solutions overeenkomt dat Track Rail Solutions de zaak zal vervoeren dan wel door een derde zal laten ervoeren, komen de kosten en het risico van dit vervoer altijd voor rekening van de wederpartij.
5.9 In die gevallen waarin is overeengekomen dat Track Rail Solutions zorgdraagt voor transport van de zaak wordt de wijze van verpakking en transport door haar bepaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 BETALING
6.1 Betaling geschiedt contant bij aflevering, tenzij betaling op termijn overeengekomen is. In het laatste geval dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij overstrijken waarvan de wederpartij in verzuim is en contractuele rente is verschuldigd, gelijk aan een rentepercentage van 1% per maand, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, gerekend vanaf 30 dagen na de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling. Bij betaling per bank geldt als moment van betaling de datum van bijschrijving op de rekening van Track Rail Solutions.
6.2 Bij niet-betaling binnen de in sub 6.1 bedoelde termijnen houdt Track Rail Solutions zich het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. Deze incassokosten omvatten zowel de buitengerechtelijke als de volledige gerechtelijke kosten, ook als laatstgenoemde een door de rechter toegekend bedrag aan proceskosten te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten die Track Rail Solutions dient te maken ter inning van haar vordering op de wederpartij. Zij worden gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een minimum van € 100,—.
6.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in eerste instantie ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij bij de betaling dat de voldoening op een andere vordering betrekking heeft.
6.4 In geval van verzuim, liquidatie, insolventie, (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance van betaling (van de onderneming) van de wederpartij zullen alle verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.
6.5 Track Rail Solutions houdt zich het recht voor een gedeelte van de koopsom bij vooruitbetaling te verlangen en de wederpartij te verzoeken zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.
6.6 Track Rail Solutions is bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten indien de wederpartij niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de overeenkomst te harer kennis gekomen omstandigheden Track Rail Solutions goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Track Rail Solutions blijft eigenaar van de afgeleverde zaak, zolang de wederpartij niet of niet volledig heeft voldaan aan haar betalingsverplichting:
a. terzake van het krachtens enige overeenkomst geleverde;
b. krachtens zodanige overeenkomst tevens, ten behoeve van de wederpartij, verrichte of te verrichten werkzaamheden;
c. terzake van hetgeen de wederpartij in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomsten verschuldigd is.
7.2 De wederpartij is slechts bevoegd de zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Het is de wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken te verpanden of er enig ander recht op te vestigen, c.q. een derde een persoonlijk recht te verschaffen met betrekking tot de zaak.
7.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen doen gelden, bijvoorbeeld via een beslag, surséance van betaling of een faillissement, is de wederpartij verplicht om Track Rail Solutions terstond hiervan op de hoogte te stellen.
7.4 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van Track Rail Solutions:


1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, als
mede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven;
2. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij voorbaat te verpanden c.q. te cederen aan Track Rail Solutions;
3. de vorderingen, die de wederpartij verkrijgt jegens haar afnemers bij het verkopen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening van onder eigendomsvoorbehoud door Track Rail Solutions geleverde zaken, te verpanden c.q. te cederen aan Track Rail Solutions;
4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van Track Rail Solutions;
5. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maat regelen die Track Rail Solutions ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf;
7.7 In elk geval van verzuim van de wederpartij en wanneer er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen is Track Rail Solutions gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het in sub 7.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, zonder nadere aankondiging bij de wederpartij of erden die de zaak voor de wederpartij houden terug te halen of te doen ophalen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door haar op dat moment verschuldigde bedrag, per dag.
De wederpartij machtigt Track Rail Solutions bij voorbaat haar toebehorende of bij haar in gebruik zijnde terreinen of gebouwen te betreden opdat Track Rail Solutions de teruggevorderde zaken onder zich kan nemen.


Artikel 8 GARANTIE
8.1 De wederpartij dient de geleverde zaak onmiddellijk bij ontvangst op haar deugdelijkheid te controleren. Aanspraak op herstel of vervanging bestaat slechts indien de wederpartij;
– in geval van zichtbare gebreken deze terstond ter kennis brengt van Track Rail Solutions;
– in geval van niet zichtbare gebreken Track Rail Solutions schriftelijk van deze gebreken in kennis stelt, binnen 2 werkdagen na de dag waarop de wederpartij de gebreken heeft ontdekt, of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, en daarbij aantoont dat de instructies van Track Rail Solutions voor gebruik, onderhoud en bediening zijn opgevolgd, terwijl, de gebreken niet het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, misbruik, onachtzaamheid, ongeval, verschrijding van de door Track Rail Solutions voorgeschreven limieten of van wettelijke veiligheidsvoorschriften, of indien het product is gerepareerd of gewijzigd zonder toestemming van Track Rail Solutions of een door haar erkende reparateur, bestaat geen aanspraak op herstel of vervanging.
8.2 Garantie zoals bepaald in artikel 8.1 bestaat, ten aanzien van het product dat zich in Nederland bevindt, in het kosteloos vervangen of repareren (zulks ter keuze van Track Rail Solutions) van het defecte onderdeel door Track Rail Solutions of een door haar aan te wijzen reparateur en dekken niet de transportkosten van zaken of personen, die met de uitvoering van deze garantie samenhangen. Voor het product dat zich buiten Nederland bevindt omvat deze garantie alleen de kosten van het defecte onderdeel.
8.3 De vervangen onderdelen dienen kosteloos aan Track Rail Solutions ter beschikking te worden gesteld.
8.4 Niet nakoming door de wederpartij van één of meer van zijn verplichtingen ontheft Track Rail Solutions van al haar garantieverplichtingen.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is Track Rail Solutions nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Track Rail Solutions of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10 OVERMACHT
10.1 Track Rail Solutions is, onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, nimmer aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, wanneer zich een geval van overmacht voordoet.
10.2 Onder overmacht van de zijde van Track Rail Solutions is mede begrepen, elke omstandigheid buiten toedoen van haar ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering van Track Rail Solutions’s eigen leveranciers, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport en bovenmatig ziekteverzuim van haar personeel.

Artikel 11 GEHEIMHOUDING
11.1 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van de door Track Rail Solutions aan haar ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan gegevens omtrent een nieuw te ontwikkelen product, bijvoorbeeld in de onderhandelingsfase door Track Rail Solutions naar voren gebracht. Tevens is de wederpartij verplicht zich te onthouden van gebruikmaking van voornoemde gegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering.

Artikel 12 GESCHILLEN
12.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, even min als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roeren de zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
12.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€0,00
Bestel nog voor €500,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »